Bouwstenen voor een energieneutrale toekomst

Concept ontwikkeling

Energievisie Leiden

In opdracht van de Gemeente Leiden is EVOLV betrokken geweest bij het opstellen van de Energietransitie 2040 voor de gemeente Leiden en haar omliggende gemeenten. In samenwerking met enkele andere bureaus, waarbij EVOLV als expert op duurzame energie is aangesloten, zijn bouwstenen ontwikkeld voor de energietoekomst van de regio Leiden.

Het project kent drie soorten bouwstenen. Belevingsbouwstenen, waar de beleving van een duurzame omgeving centraal staat – denk hierbij aan verbinding met natuurbeleving of onderwijs. Lokale bouwstenen, die specifiek ingaan op kansen in de regio Leiden – denk aan energieopwekking in combinatie met recreatie of bollenteelt. En generieke bouwstenen, die ook op andere plaatsen in Nederland potentie hebben – zoals zonnepanelen en windmolens.

Deze bouwstenen, waarvan zowel de ruimtelijke, energetische als economische impact inzichtelijk is, worden met alle betrokken partijen besproken. Vervolgens worden er keuzes gemaakt welke bouwstenen er in de praktijk gebracht zullen gaan worden. Deze aanpak is tevens een pilot bij het implementeren van de nieuwe Omgevingswet, en er wordt om die reden ook intensief samengewerkt met het Ministerie van Infrastructuur & Milieu.